Home
發行人:周晉澄
總編輯:鄭益謙
編 輯:王瑞君
Tel: 02-33663854
e-mail: 9color9@gmail.com
出刋:國立臺灣大學獸醫專業學院
創刋:2007815
本期出刋:20140415
出刊日期:每月15
本期要目:
1.         杜鵑花節
2.         獸醫週
3.    新聘蔡沛學助理教授簡介
4.    320日東京大學西村教授前來訪
5.    102學年度戴子綺獸醫專業學院學生發表SCI論文獎
活動預告
1.      5月份即將辦理本院獸醫師授服活動。
2.      531()在本院舉辦獸醫、藥學及醫學聯合活動
attachment_1