Home

本期要目:

1.           「關懷生命 愛護動物」子計畫二「改善動物福利及增進流浪犬社會功能計畫」「收容所動物福利與實務」系列工作坊─系列三:「專業動物收容所設計與建築」(報告摘要)

2.           『萊克多巴胺(RACTOPAMINE)-III』面面觀研討會

3.           美國NIEHS學者參訪本院

4.           本院臨床動物醫學研究所與國立臺灣海洋大學海洋生物研究所跨校合作

5.           World Sleep 2011

6.           吳菁菁教授蒞院演講

7.           IVSA分享討論會

8.           國立臺灣大學獸醫專業學院學生發表SCI論文獎勵頒獎

9.           2012小小獸醫營報名開始