Home
第151期 
2011-06-10

 
 植物種苗電子報網址

 

反對專利納入植物研發專輯新資料:

對智慧財產局說明文的反駁
 

variety
擎天GuzmaniaCandy
                 
Bright Wine
                               
market
牙買加致力於種子生產
                               
到高加索收集野生菠菜種子
                   
law
Monsanto公司傳統甜瓜品種獲得歐洲專利
             
合作對抗侵權蔬菜種子
                  
日本品種登錄制度-38 可對多方對象設定利用範疇的通常使用權屬非獨占權利。(補刊)
             
tech
新一代植物生技育種技術
              
歐洲:農業生物多樣性之參與式研究與農業管理
 

 

 
植物種苗電子報
台灣大學農藝系種子研究室
發行單位:台大農藝系種子研究室
贊助單位:農委會農糧署