Home
第148期 
2011-04-25

 
 植物種苗電子報網址

variety
水仙百合X-treme
          
婆婆納Smart Alien 
              
market
穀類古老品種有益健康
law
農糧署公告預告:訂定茶花、綠竹品種試驗檢定方法;委任農委會桃園區農業改良場為茶花、綠竹品種性狀檢定及追蹤檢定之檢定機構
      
紐西蘭研發保護品種權的新武器
              
〈農民之路〉對峇里種子宣言的聲明:「農家種子:尊嚴、文化與生命」
              
          
tech
育種的資源開放碼軟體
           
技術演進加速品種研發
                 
拜耳作物科學公司在新加坡設種子研究室
 

 

 
植物種苗電子報
台灣大學農藝系種子研究室
發行單位:台大農藝系種子研究室
贊助單位:農委會農糧署